Normativa Europea sobre produción agraria ecolóxica

Normativa principal

 • REGULAMENTO (CE) 834/2007 do consello, do 28 de xuño de 2007. sobre a produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos e polo que se deroga o Regulamento (CEE) nº 2092/91 Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 889/2008 DA COMISIÓN de 5 de setembro de 2008
  Polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) no 834/2007 do Consello sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar

 

Outra Normativa e modificacións

 • REGULAMENTO de execución 426/2011. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) 1235/2008, do 8 de setembro de 2008. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) 710/2009 da comisión, do 5 de agosto de 2009. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) 271/2010 da comisión, do 24 de marzo de 2010. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 126/2012 DA COMISIÓN de 14 de febrero de 2012
  En relación as importacións de produtos ecolóxicos procedentes dos Estados Unidos de América . Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 426/2011 DA COMISIÓN de 2 de maio de 2011
  Polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 34/2007 do Consello sobre produción e etiquetado dos productos ecolóxicos, con respecto a produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 466/2001 DA COMISIÓN de 8 de marzo de 2001
  Polo que se fixa o contido máximo de determinados contaminantes nos productos alimenticios. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 710/2009 DA COMISIÓN de 5 de agosto de 2009
  No que respecta á fixación de disposicións de aplicación para a produción ecolóxica de animais da acuicultura e de algas marinas. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 66/2010 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 25 de novembro de 2009
  Relativo á etiqueta ecolóxica da UE. Descargar
 • REGULAMENTO (UE) Nº 471/2010 DA COMISIÓN de 31 de maio de 2010
  En relación á lista de terceiros países dos que deben ser orixinarios determinados produtos agrarios, obtidos mediante produción ecolóxica, para poder ser comercializados na Unión. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 537/2009 DA COMISIÓN de 19 de xuño de 2009
  Atinxe á lista de terceiros países dos que deben ser orixinarios determinados produtos agrarios obtidos mediante produción ecolóxica para poder ser comercializados na Comunidade. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 967/2008 DO CONSELLO de 29 de setembro de 2008
  Polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 834/2007 sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 1235/2008 DA COMISIÓN de 8 de decembro de 2008
  Refírse ás importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 1254/2008 DA COMISIÓN de 15 de diciembre de 2008
  Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar
 • REGULAMENTO (UE) Nº 271/2010 DA COMISIÓN de 24 de marzo de 2010
  Atinxe ao logotipo de produción ecolóxica da Unión Europea. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 882/2004 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 29 de abril de 2004
  Sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 125/2013 DA COMISIÓN de 13 de febrero de 2013
  Refírse ás importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 203/2012 DA COMISIÓN de 8 de marzo de 2012
  Respecto ás disposicións de aplicación referidas ao viño ecolóxico. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 344/2011 DA COMISIÓN de 8 de abril de 2011
  Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 354/2014 DA COMISIÓN de 8 de abril de 2014
  Sobre produción e etiquetado dos productos ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 355/2014 DA COMISIÓN de 8 de abril de 2014
  Refírese ás importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 392/2013 DA COMISIÓN de 29 de abril de 2013
  Respecto ao réxime de control de la produción ecolóxica. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 426/2011 DA COMISIÓN de 2 de maio de 2011
  Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 505/2012 DA COMISIÓN de 14 de xuño de 2012
  Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 508/2012 DA COMISIÓN de 20 de xuño de 2012
  Refírese ás importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 1084/2011 DA COMISIÓN de 27 de octubre de 2011
  Refírese ás importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 1267/2011 DA COMISIÓN de 6 de decembro de 2011
  Refírese ás importacións de produtos ecolóxicos procedentes de terceiros países. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) Nº 834/2007 DO CONSELLO de 28 de xuño de 2007
  Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos e polo que se deroga o Regulamento (CEE) Nº 2092/91. Descargar
 • REGULAMENTO (CE) no 889/2008 DA COMISIÓN de 5 de setembro de 2008
  Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto a produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar
 • REGULAMENTO (UE) 2019/2164 DA COMISIÓN de 17 de decembro de 2019
  Sobre produción e etiquetado dos produtos ecolóxicos, con respecto á produción ecolóxica, o seu etiquetado e o seu control. Descargar